Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566
Responsive image
          วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบบุ่งคล้า กำนันตำบลบุ่งคล้า ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้าทุกท่าน ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านทุกท่าน และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมกันประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน โดยตัวแทนประชาคมท้องถิ่นได้มีการเสนอปัญหา แนวทางการพัฒนาและทบทวนโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 562 โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวน 195,256,616 ล้านบาท 
          นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กล่าวว่า จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกันในวันนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ จะได้นำเสนอข้อมูลทั้งหมดต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจะได้ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   
         
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2566