Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า

19 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า การจัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์

11 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า จัดกิจกรรม Cooking ของแต่ละชั้นเรียน

11 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกอาคารเรียน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคัน

30 ก.ย. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก และคณะกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

25 ก.ย. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการเข้าวัดทำบุญในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ลด เลิก ดื่มสุรา

25 ส.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือด รายที่ 6 ครั้งที่ 3

23 ส.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือด รายที่ 6 ครั้งที่ 2

22 ส.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือด รายที่ 6 ครั้งที่1

19 ส.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการสิ่งแดวล้อมดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2563สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th