Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 พ.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01 พ.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
01 พ.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
18 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า บัญชีแสดงการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่ว่นตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
15 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 ก.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 ก.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับแรก
31 ส.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ครั้งที่ 5
14 พ.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศ ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า (กรณีพิเศษ)
29 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า “e-QLands” ระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมและการรังวัดล่วงหน้า ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th