Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 เม.ย. 2565 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ
04 เม.ย. 2565 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
08 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
06 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการรับชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า แผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
07 ก.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ
23 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า แผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
05 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
05 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563
05 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th