Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการรับชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 ก.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2563
25 มิ.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า กฎกระทรวงการมอบหมายให้เอกชนเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
25 มิ.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจอดรถในมราจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้รถเคลื่อนย้าย ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
27 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
23 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า แผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี
16 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการรับชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2564
05 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
05 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th