Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6เดือน)
04 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
03 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
03 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
03 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 ต.ค. 2565 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การริหารส่วตำบลบ่คล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
14 ต.ค. 2565 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกชนิด (No Gift Policy)
29 ก.ย. 2565 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
27 พ.ค. 2565 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกสนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า (พ.ศ. 2566 - 2570)
01 เม.ย. 2565 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th