Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 พ.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
05 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า รอบ 6 เดือน
01 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ธ.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 ธ.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 พ.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
04 พ.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า รอบ 12 เดือน
04 พ.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01 พ.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
01 ต.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th