Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และรางระบายน้ำ
1.2 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงแหล่งน้ำการเกษตร แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
1.3 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
แนวทางการพัฒนา
3.1 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3.3 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมสุขภาพ
4.2 ควบคุมและระวังโรคติดต่อ
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับตำบล

5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนา
5.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.2 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
5.3 ป้องกันสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.4 บำรุง รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

6.) ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมการบริหารการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 6.2  การให้บริการประชาชนและการพัฒนารายได้
6.3  การพัฒนาบุคลากรและองค์กร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th