Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ครั้งที่ 3
12 ก.พ. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
05 ก.พ. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลีง 3 ปีครั้งที่ 2
29 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า แนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Dont ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
09 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
08 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลีง 3 ปีครั้งที่ 1 นักวิเคราะห์ ชพ.
03 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปี 2567-2569 อบต.บุ่งคล้า
28 ธ.ค. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
12 ธ.ค. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า การส่งเสริมและบริหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th