Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล
07 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า แผนอัตรากาลัง 3 ปี (2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
20 มิ.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง แต่งตั้งผู็ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
07 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564
07 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
07 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 มี.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพ่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 มี.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
08 ก.พ. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
07 ม.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉ.3) พ.ศ. 2563 และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉ.2) พ.ศ. 2562สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th