Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีหมู่บ้าน ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 บุ่งคล้า นายรุจน์  เพชรประทุม กำนันตำบลบุ่งคล้า 086-203-8021
2 บุ่งคล้า นายลิน  เพชรประทุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 086-212-0792
3 บุ่งคล้า นายสุข  มีสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 085-728-1569
4 หัวนา นายคำพอง  ผลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 087-196-3052
5 บุ่งคล้า นายวีระพงษ์  ซื่อตรง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 089-644-8952
6 หนองคัน นายทำ  ปานศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 089-828-8650
7 ปากห้วยด่าน นายสำรวย  นาคเพชร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 089-218-8550
8 กุดกุ่ม นายลิขิต  เกยเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 085-729-1213
9 โพธิ์ทอง นายสุวัตร  สังข์เมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 084-815-7618
10 ตรุบลาน นายบุญเพียง  จันทร์แสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 081-280-7528
11 ร่องกอก นายไพบูลย์  โคตรวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 087-522-3192
12 ดงลาน นายทองม้วน  แก้วดู ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 083-952-1138
13 โนนแดง นายประสิทธิ์  ตระการฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 085-051-2492
14 บุ่งคล้าใต้ นายรวม  กองสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 081-786-7437

จำนวนประชากร
     จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,001 คน แยกเป็นชาย 3,963 คน หญิง 4,038 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,099 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2553 จากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์)
 
หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 332 341 673 182
2 476 461 937 210
3 270 277 547 129
4 364 353 717 208
5 264 258 522 196
6 384 404 788 202
7 353 357 710 170
8 150 172 322 88
9 181 202 383 106
10 173 158 331 92
11 230 213 443 116
12 273 267 540 130
13 285 319 604 155
14 228 256 484 115
 รวม 3,963 4,038 8,001 2,099

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์      จำนวน 16 แห่ง
 
หมู่ที่ วัด สำนักสงฆ์
1 วัดศรีเมือง -
2 - สำนักสงฆ์เสน่ห์อารมณ์ 
3 - -
4 วัดหัวนา   สำนักสงฆ์เทพนิมิต  
5 - สำนักสงฆ์ฌาปนสถานป่าช้า
6 วัดแก้วสว่าง สำนักสงฆ์ป่าขุนศึกสงครามชัย
7 วัดมะเดื่องาม -
8 วัดทุ่งสว่างนาจารย์ -
9 วัดอินทร์ประสาน -
10 - สำนักสงฆ์ป่าช้า
11 วัดหลักเมืองพัฒนาราม -
12 วัดโนนศรีแก้ว สำนักสงฆ์โคกศาลา
13 - สำนักสงฆ์โนนแดง
สำนักสงฆ์รักไทย
14 - -

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน 4 แห่ง
     1.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
     2.โรงเรียนบ้านหัวนา
     3.โรงเรียนบ้านหนองคัน
     4.โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน
- โรงเรียนอาชีวศึกษา     จำนวน 1 แห่ง
     1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน 1 แห่ง
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วยด่าน
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     จำนวน 5 แห่ง
     1.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
     2.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
     3.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
     4.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
     5.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13


สาธารณสุข
 
- สถานีอนามัย   
   1.สถานีอนามัยหัวนา
   2.สถานีอนามัยหนองคัน
- สถานพยาบาล 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 
จำนวน 2 แห่ง


จำนวน 4 แห่ง
100 เปอร์เซ็นต์
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามตำรวจ     จำนวน 1 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th