Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
Responsive image
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายชัยยะ แก้วยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งการประชุมประชาคมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และ ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 60 คน โดยผลการประชุมประชาคมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบบุ่งคล้าจะได้นำร่างแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบุ่งคล้าให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง และเกิดความผาสุขแก่ประชาชนในพื้นต่อไป
         
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566