Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
”โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาตำบล อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
Responsive image
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้จัดอบรม”โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาตำบล อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
โดยได้รับเกียติจาก นายรพี หนูสลุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาตำบล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และได้นำไปพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองดีและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
         
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565