Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
”โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาตำบล อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Responsive image
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้จัดอบรม”โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาตำบล อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"โดยนายชัยณฤทธิ์  สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นประธานในการจัดอบรมครั้งนี้   และให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "การปฏิบัติงานภายใต้คุณธรรม  จริยธรรม"  พร้อมทั้งมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่  โดยให้ทุกคนมุ่งมั่นใช้ความรู้ ความสามารถมาปรับใช้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต และได้รับเกียติจาก นายรพี หนูสลุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหารงาน อบต.โดยหลักธรรมาภิบาล โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน 
การจัดโครงการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า   มีความรู้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา   และคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานในการปฏิบัติราชการ
2.เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า   ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม  ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติ
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า   มีความซี่อสัตย์  สุจริตและรับผิดชอบ  ยืนหยัดในการทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
4.เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา
         
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565