Responsive image
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเช... (18 พ.ย. 2564)  
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (01 พ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประ... (01 พ.ย. 2564)  
บัญชีแสดงการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อง... (18 ต.ค. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566... (15 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบปร... (31 ส.ค. 2564)
ประกาศ ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า (กรณีพิเศษ) (14 พ.ค. 2564)
“e-QLands” ระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมและการรังวัดล่วงหน้า ณ สำ... (29 เม.ย. 2564)
รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานการตรวจสอบขอองสำนักงานตรวจเงินแผ่นด... (25 มี.ค. 2564)
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อบต.บุ่งค... (03 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์แสดงตำแหน่ง Facebook อบต.บุ่งคล้า บนเว็บไซต์ อบต.บุ่งคล้า (09 ก.พ. 2564)
รายงานผลการและเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเ... (01 ก.พ. 2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (13 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย... (11 ม.ค. 2564)
รายงานผลการและเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเ... (04 ม.ค. 2564)
ขอเชิญชวนชาวบุ่งคล้า ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารส่วนจังหว... (08 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นา... (17 ส.ค. 2564)  

มอบกายอุปกรณ์ (รถสามล้อโย... (09 ส.ค. 2564)  

ขุดลอกเศษสวะคลองฝายน้ำล้น... (06 พ.ค. 2564)  

ฉีนพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัด... (06 พ.ค. 2564)

Big Cleaning Day (05 พ.ค. 2564)

พิธีมอบใบรับรองการจบการศึ... (30 มี.ค. 2564)

โครงการสนับสนุนโรงเรียนสร... (25 มี.ค. 2564)

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก... (24 มี.ค. 2564)

เชิญบริจาคหนังสือ เพื่อเข... (24 มี.ค. 2564)

โครงการ อบต.บุ่งคล้า สานร... (15 มี.ค. 2564)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ... (15 มี.ค. 2564)

คณะนักเรียนโรงเรียนสร้างส... (15 มี.ค. 2564)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ... (15 มี.ค. 2564)

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู... (08 มี.ค. 2564)

กิจกรรมเดินรณรงค์สถานศึกษ... (05 มี.ค. 2564)

กิจกรรมกลางแจ้ง(กิจกรรมกร... (05 มี.ค. 2564)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื... (02 มี.ค. 2564)

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศ... (23 ก.พ. 2564)

การจัดกิจกรรมทดลองวิทยาศา... (19 ก.พ. 2564)

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกอ... (11 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียน สพฐ.3 แห่ง ภาคเรียน... (01 ธ.ค. 2564)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ... (01 ธ.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียน สพฐ.3 แห่ง ภาคเรีย... (01 ธ.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา... (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใ... (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเต็นท์ในการจัดก... (24 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำป้... (23 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ... (18 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ... (17 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพ... (17 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในก... (17 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พักคอยประจำตำบลบุ่งคล้า ณ โรงเรียนบ้านหั... (16 พ.ย. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์พักคอยประจำตำบลบุ่งคล้า ณ โรงเรียนบ้านหัว... (16 พ.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รอบเดือน ตุลาคม 2564 องค์การบร... (10 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตลับหมึกสำหรับในการพิมพ์เ... (09 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง ... (09 พ.ย. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขุดรื้อกอไผ่ขวางทางน้ัำและซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ ห... (04 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดรื้อกอไผ่ขวางทางน้ัำและซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ ... (04 พ.ย. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิ... (04 พ.ย. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ... (04 พ.ย. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th