Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                                        ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
       ประชาชนผู้รับบริการ/ติดตามราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
              ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
     
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
              องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์        
                                https://itas.nacc.go.th/go/eit/eheqt0

                                                
    
ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนัก... (20 มี.ค. 2567)  
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ส... (19 มี.ค. 2567)  
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 (19 มี.ค. 2567)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.บุ่งคล้า ตำแหน่ง กรรม... (11 มี.ค. 2567)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บุ่งคล้า ประจ... (01 ก.พ. 2567)
ยกย่องชมเชย ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจโครงการฝึกอบรมการป้อง... (01 ก.พ. 2567)
ประกาศแจ้งเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี พ.... (31 ม.ค. 2567)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 (29 ม.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.บุ่งคล้า (พนักง... (11 ม.ค. 2567)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บุ่งคล้า ประจ... (02 ม.ค. 2567)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บุ่งคล้า ประจ... (01 ธ.ค. 2566)
แจ้งซ่อมไฟฟ้าออนไลน์ได้แล้วนะคะ (22 พ.ย. 2566)
รับสมัครส.อบต.หมู่ที่ 14 แทนตำแหน่งที่ว่าง (13 พ.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่... (06 พ.ย. 2566)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บุ่งคล้า ประจ... (01 พ.ย. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บุ่งคล้า พ.ศ.2566 (26 ก.ย. 2566)
คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 16 (26 ก.ย. 2566)
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บุ่งคล้า (26 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปร... (11 ก.ย. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2566 (29 ส.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
 

งานกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนผู... (09 ก.พ. 2567)  

โครงการฝึกอบรมการป้องกันแ... (29 ม.ค. 2567)  

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร... (26 ม.ค. 2567)  

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก... (22 ม.ค. 2567)

การประชุมประชาคมท้องถิ่น ... (19 ธ.ค. 2566)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (13 ธ.ค. 2566)

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวศูนย... (30 พ.ย. 2566)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (15 พ.ย. 2566)

Big Cleaning Day ณ วัดศรี... (11 พ.ย. 2566)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (10 พ.ย. 2566)

พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่... (09 พ.ย. 2566)

ประชุมหารือการจัดงานลอยก... (01 พ.ย. 2566)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จร... (09 ส.ค. 2566)

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพ... (26 ก.ค. 2566)

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และสว... (25 มิ.ย. 2566)

อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบุ่ง... (21 มิ.ย. 2566)

นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นาย... (02 พ.ค. 2566)

โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง... (25 เม.ย. 2566)

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำ... (13 เม.ย. 2566)

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำ... (13 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอน... (10 เม.ย. 2567)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนก... (10 เม.ย. 2567)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเห... (01 เม.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเ... (01 เม.ย. 2567)
ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต... (01 เม.ย. 2567)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดภายนอกอาคารและปรับปรุงภูมิ... (29 มี.ค. 2567)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดภายในอาคารและช่วยเหลือครูผ... (29 มี.ค. 2567)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาประสิทธิ... (29 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดภายนอกอาคารและปรับปรุงภูม... (28 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดภายในอาคารและช่วยเหลือครู... (28 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาประสิทธ... (27 มี.ค. 2567)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาต่ออายุสัญญาเว็บไซต์รายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ... (27 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่ออายุสัญญาเว็บไซต์รายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอ... (26 มี.ค. 2567)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำ... (25 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนต... (21 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอ... (21 มี.ค. 2567)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอา... (20 มี.ค. 2567)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบ... (20 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส... (20 มี.ค. 2567)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานสำนั... (20 มี.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน... (14 ก.พ. 2567)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับ... (06 ก.พ. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข... (01 ก.พ. 2567)  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.(พนักงานจ้างตาม... (11 ม.ค. 2567)
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ... (13 พ.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็น... (08 พ.ย. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับ... (12 ต.ค. 2566)
ประกาศรับโอนย้ายสายบริหาร (ผอ.กองช่าง) (03 เม.ย. 2566)
การกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (10 มี.ค. 2564)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นฯ (10 มี.ค. 2564)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร (10 มี.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th