Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (13 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ... (11 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (11 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย... (11 ม.ค. 2564)
ขอเชิญชวนชาวบุ่งคล้า ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารส่วนจังหว... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น... (01 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (09 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสท... (14 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประม... (12 ต.ค. 2563)
กำหนดวันรับชื้อขยะเพื่อเข้ากองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน ตุล... (08 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชก... (05 ต.ค. 2563)
บัญชีแสดงการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อง... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเช... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประ... (29 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ... (18 ก.ย. 2563)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า... (15 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายป... (15 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้... (03 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน... (22 ก.ค. 2563)
กำหนดวันออกรับซื้อขยะของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กรกฏาคม... (08 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภ... (30 ก.ย. 2563)  

โครงการเข้าวัดทำบุญในช่วง... (25 ก.ย. 2563)  

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ... (25 ส.ค. 2563)  

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ... (23 ส.ค. 2563)

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ... (22 ส.ค. 2563)

โครงการสิ่งแดวล้อมดี ชีวี... (19 ส.ค. 2563)

โครงการส่งเสริม สนับสนุนก... (15 ส.ค. 2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บุ่... (24 ก.ค. 2563)

โครงการวิชาการเพื่อส่งเสร... (21 ก.ค. 2563)

ฉีดพ่นควบคุมยุงลาย กรณีพบ... (24 มิ.ย. 2563)

กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก มอบ... (23 เม.ย. 2563)

อบต.บุ่งคล้า big Cleanin... (17 มี.ค. 2563)

อบรมทบทวนการป้องกันและบรร... (06 มี.ค. 2563)

อบต.บุ่งคล้า สร้างบ้านให... (03 มี.ค. 2563)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอ... (05 ก.พ. 2563)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส... (24 ม.ค. 2563)

กิจกรรมเด็กและเยาวชน ปีงบ... (25 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิ... (24 ธ.ค. 2562)

จิตอาสา 2563 (19 ธ.ค. 2562)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (18 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองแสเป็นแหล่งท่อเที่ยวเชิงเกษตร หมู่... (12 ม.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคร... (12 ม.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์... (08 ม.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวั... (06 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อว... (06 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ภาคการเกษตรเพื... (06 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 ... (05 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ... (04 ม.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบุ่งค... (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบริการเต็นท์ จำ... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบุ่... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสํานักงาน จำนวน 18 ร... (23 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน... (23 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา และวัส... (23 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายก... (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน... (16 ธ.ค. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายติดตั้งเครนไฮโรอลิค พ... (16 ธ.ค. 2563)
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลั... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาห... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินง... (03 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th