Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
ประกาศ ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า (กรณีพิเศษ) (14 พ.ค. 2564)  
“e-QLands” ระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมและการรังวัดล่วงหน้า ณ สำ... (29 เม.ย. 2564)  
รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานการตรวจสอบขอองสำนักงานตรวจเงินแผ่นด... (25 มี.ค. 2564)  
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อบต.บุ่งค... (03 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์แสดงตำแหน่ง Facebook อบต.บุ่งคล้า บนเว็บไซต์ อบต.บุ่งคล้า (09 ก.พ. 2564)
รายงานผลการและเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเ... (01 ก.พ. 2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (13 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย... (11 ม.ค. 2564)
รายงานผลการและเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเ... (04 ม.ค. 2564)
ขอเชิญชวนชาวบุ่งคล้า ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารส่วนจังหว... (08 ธ.ค. 2563)
รายงานผลการและเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเ... (01 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น... (01 ธ.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา... (15 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (09 พ.ย. 2563)
รายงานผลการและเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเ... (02 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสท... (14 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประม... (12 ต.ค. 2563)
กำหนดวันรับชื้อขยะเพื่อเข้ากองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน ตุล... (08 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขุดลอกเศษสวะคลองฝายน้ำล้น... (06 พ.ค. 2564)  

ฉีนพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัด... (06 พ.ค. 2564)  

Big Cleaning Day (05 พ.ค. 2564)  

พิธีมอบใบรับรองการจบการศึ... (30 มี.ค. 2564)

โครงการสนับสนุนโรงเรียนสร... (25 มี.ค. 2564)

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก... (24 มี.ค. 2564)

เชิญบริจาคหนังสือ เพื่อเข... (24 มี.ค. 2564)

โครงการ อบต.บุ่งคล้า สานร... (15 มี.ค. 2564)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ... (15 มี.ค. 2564)

คณะนักเรียนโรงเรียนสร้างส... (15 มี.ค. 2564)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ... (15 มี.ค. 2564)

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู... (08 มี.ค. 2564)

กิจกรรมเดินรณรงค์สถานศึกษ... (05 มี.ค. 2564)

กิจกรรมกลางแจ้ง(กิจกรรมกร... (05 มี.ค. 2564)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื... (02 มี.ค. 2564)

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศ... (23 ก.พ. 2564)

การจัดกิจกรรมทดลองวิทยาศา... (19 ก.พ. 2564)

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกอ... (11 ก.พ. 2564)

จัดกิจกรรม Cooking ของแต่... (11 ก.พ. 2564)

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้... (08 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รา... (18 มิ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึ... (04 มิ.ย. 2564)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนมสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการนมเยียวยาเกษกรผู้เลี้ย... (02 มิ.ย. 2564)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนมสำหรับนักเรียนโรงเรียน สพฐ.3 แห่ง ตามโครงการนมเยี... (02 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนมสำหรับนักเรียนโรงเรียน สพฐ.3 แห่ง ตามโครงการนมเย... (02 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนมสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการนมเยียวยาเกษกรผู้เลี้... (02 มิ.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 4 เดือน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กุมภาพันธ์... (02 มิ.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รอบเดือน พฤษภาคม 2564 องค์การบ... (02 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลป... (28 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้... (28 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล... (21 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพ... (20 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิว... (17 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์... (17 พ.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๒,๒๕๖ ลิตร เพื่อสนับสนุ... (07 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๒,๒๕๖ ลิตร เพื่อสนับสน... (07 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวัง ป้อง... (07 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซม... (07 พ.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเสมียน มากคำ... (05 พ.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบคลองน้ำคล้า หมู่... (05 พ.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th