Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
มติที่ประชุมครั้งที่ 4 /2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Responsive image
ตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยนายชัยณฤทธิ์  สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประธานคณะกรรมการฯ ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 4 /2565 เมื่อวันที่ 7   กรกฎาคม  2565  ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามตัวชี้วัด  จากระบบ TPMAP   ด้านความเป็นอยู่ ซึ่งในเดือนกันยายน 2565   อบต.บุ่งคล้า  ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุสำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับสภาพที่อยู่อาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ตามโครงการสงเคราะห์ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ตามมติที่ประชุมดังกล่าวแล้ว
         
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565