Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
ผู้รับเบี้ยยังชีพ ย้ายภูมิลำเนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
*************************************************
                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้ที่มีสิทธิภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  และเบี้ยยังชีพ   ผู้ป่วยเอดส์ เป็นประจำทุกเดือน นั้น
                   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า   ได้ตรวจสอบพบว่ามีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพบางราย  ได้ย้ายออกจากทะเบียนบ้านในตำบลบุ่งคล้า ไปยังภูมิลำเนาแห่งใหม่  ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้รับเบี้ยยังชีพให้ได้รับสิทธิต่อเนื่อง และไม่เป็นการรับสิทธิซ้ำซ้อนต้องถูกเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพ  จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในกรณีผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนา ดังนี้
                   กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา
                   กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้ย้ายภูมิลำเนาไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ให้ผู้สูงอายุหรือญาติแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าทราบเพื่อตัดรายชื่อออกจาก    ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ แต่ผู้สูงอายุจะยังคงได้รับเบี้ยยังชีพจนถึงเดือนกันยายน ของปีนั้น  และให้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาไปภายในเดือนที่ย้ายเข้า  เพื่อให้ได้รับสิทธิต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป  หากผู้สูงอายุไม่ไปลงทะเบียนจะทำให้ขาดสิทธิไม่ได้รับเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง
                   กรณีคนพิการย้ายภูมิลำเนา
                   กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพความพิการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้ย้ายภูมิลำเนาไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น  ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าทราบเพื่อตัดรายชื่อออกจากผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนที่ย้ายออกและจะสิ้นสุดการรับเบี้ยกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตั้งแต่เดือนที่ย้ายออก  และให้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ภายในเดือนที่ย้ายเข้า  เพื่อจะได้รับสิทธิต่อเนื่องในเดือนถัดไป  หากไม่ไปลงทะเบียนภายในเดือนที่ย้ายจะทำให้ขาดสิทธิทันที
                   กรณีผู้ป่วยโรคเอดส์
                    กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์กับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้ย้ายภูมิลำเนาไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ  แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าทราบเพื่อตัดรายชื่อออกจากผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนที่ย้ายออกและจะสิ้นสุดการรับเบี้ยกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าตั้งแต่เดือนที่ย้ายออก และให้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพพร้อมกับใบรับรองแพทย์กับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ 
***************************************************
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคม  สำนักปลัด อบต.บุ่งคล้า
โทรศัพท์.0-5670-5617
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565