Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
1. งานบริหารงานทั่วไป
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์
- งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
- งานทะเบียนประวัติ 
- งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
- งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
- งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
2. งานนโยบายและแผน
- งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติ และประเมินผลโครงการ
- งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
3. งานกฎหมายและคดี
- จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานดำเนินการรับ ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- งานดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
- งานเกี่ยวกับการทำนิติกรรม  สัญญา การฟ้องร้องดำเนินคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
4. งานสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพการเกษตรและพัฒนาสตรี
- งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
5. งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
- งานวิจัยปัญหาทางการเกษตร
- งานอบรมด้านวิชาการเกษตร
- จัดประชุมดำเนินการเผยแพร่กิจการเกษตร ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนววิชาการเกษตร
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
- งานกู้ภัยต่างๆ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมโรค

กองคลัง
1. งานการเงินและบัญชี
- งานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย รับ นำส่ง  และการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
- งานเกี่ยวกับตรวจสอบใบสำคัญ ตรวจฏีกาเบิกเงิน
- งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการอื่นๆ
- งานคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ
- งานควบคุมเงินรายได้ รายจ่าย
- งานตรวจสอบบัญชี
- งานจัดทำงบประมาณและฐานะทางการเงิน
- งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
-งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานตรวจสอบการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์องค์การบริหารส่วนตำบล
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้
- งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี
-งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
- งานวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- งานทะเบียน พัสดุ  ครุภัณฑ์  ทรัพย์สินต่างๆ
- งานควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
- งานรายงานทรัพย์สินประจำปี

กองช่าง
1. งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
- งานสำรวจ ออกแบบ และจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
- งานออกแบบและเขียนแบบการก่อสร้าง
-  งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
2. งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม งานประมาณราคา 
- งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง
- งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังพัฒนาเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง  
3. งานประสานสาธารณูปโภค
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา
- งานการระบายน้ำ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. งานส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชนและเครือข่ายทางการศึกษา
-งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
2. งานศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- งานส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา
- งานบริหารโครงการฝึกสอน ฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด
- งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th