Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงการสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  
1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     -งานบริหารทั่วไป 
      -งานนโยบายและแผน
      -งานกฎหมายและคดี
      -งานจดทะเบียนพาณิชย์
      -งานสวัสดิการสังคม
      -งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
      -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      -งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. กองคลัง
    -งานการเงินและบัญชี
    -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
    -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
    -งานก่อสร้าง
    -งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
    -งานประสานสาธารณูปโภค

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    -งานส่งเสริมการศึกษา
    -งานศาสนาและวัฒนธรรม
    -งานส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th